Center vseživljenskega učenja Dolenjska

O projektu

O projektu

Center vseživljenjskega učenja Dolenjska omogoča razširjeno delovanje svetovanja in informiranja, samostojnega učenja in vseh vrst učenja z informacijsko-komunikacijsko podporo za odrasle in mladino, s poudarkom na neformalnem učenju. Projekt bo s pomočjo sredstev iz evropskih strukturnih skladov potekal do konca leta 2013. Vse dejavnosti Centra so brezplačne in dostopne vsem, ki si želijo pridobiti določena znanja.

Cilj partnerstva je tudi vzpostaviti spletni portal, ki bo promoviral dejavnosti CVŽU, članom mreže in vsem uporabnikom pa omogočal uporabo baz podatkov in gradiv za samostojno učenje, promoviral vseživljenjsko učenje in omogočal dostop do informiranja in svetovanja.

V novem programskem obdobju od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2013 znaša vrednost projekta: 1.151.284,88 EUR. Projekt vodi Marjeta Gašperšič, posamezne aktivnosti pa izvajajo: 

 • Tea Sulič (Svetovalno središče);
 • Tina Strnad (Svetovalno središče, Mobilna svetovalna služba za Rome);
 • Anita Jakše (Točke vseživljenjskega učenja);
 • Metod Pavšelj (administrativna in finančna koordinacija projekta); 
 • Milena Petek (Točke vseživljenjskega učenja, Svetovalno središče); področje: Kočevje;
 • Martina Podlesnik (Točke vseživljenjskega učenja); področje: Trebnje;
 • Marija Miketič (Točke vseživljenjskega učenja); področje: Bela Krajina;
 • Gregor Sepaher (Spletno učenje računalništva);

Nosilec projekta je Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Organizacija dela v RIC Novo mesto je zasnovana na osnovi ponudbe programskih skupin, vse bolj pa sledi zakonitostim projektnega načina dela, kar omogoča večjo fleksibilnost in hitrejše odzivanje na možnosti, ki jih na področju razvoja človeških virov ponujajo lokalna skupnost, regija, država in Evropska unija.

Organizacija posameznih programskih skupin in projektov je prilagojena zahtevam in potrebam programov oz. projektov, naročnikov in udeležencev. Več informacij o projektu lahko udeleženci dobijo na http://www.ric-nm.si/.

Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Topliška cesta 2
8000 Novo mesto
Telefon: 07/ 393 45 50
Fax: 07/ 393 45 67
E-pošta: ric@ric-nm.si

Partnerji v projektu Center vseživljenjskega učenja Dolenjska v projektnem obdobju 2008-2013 so

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Izobraževanje odraslih, kot večji del dejavnosti ZIK-a, se izvaja na področju cele Bele krajine in širšem prostoru. Velik poudarek daje pridobivanju in razvoju novih izobraževalnih programov, odzivnosti na izobraževalne potrebe v okolju in svetovanju odrasli populaciji. Zaposluje predvsem visoko izobraženi kader, ki se nenehno dodatno strokovno izpopolnjuje in izobražuje. Zaposleni in več kot 60 honorarnih sodelavcev imajo potrebna znanja, sposobnosti, voljo in izkušnje za doseganje zastavljenih ciljev.

V projekt CVŽU se je Zavod vključil, da bi omogočil širitev dejavnosti Središča za samostojno učenje.

Kontaktna oseba: Marija Miketič

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje) je zavod, ki deluje na področju izobraževanja odraslih in izvajanju galerijske dejavnosti v lokalnem okolju. Na področju vzpodbujanja in razvoja izobraževanja odraslih je razvil široko ponudbo izobraževalnih programov, z razvojem svetovalne dejavnosti pa skrbi za promocijo in vzpodbujanje vseživljenjskega učenja.
Vključitve v projekt CVŽU Dolenjska omogoča uresničitev razvojnih usmeritev zavoda na področju razvoja in vzpodbujanja vseživljenjskega učenja v lokalnem okolju.

Kontaktna oseba: Martina Podlesnik
07/34 82 104
Elektronski naslov: martina.podlesnik@ciktrebnje.si

Ljudska univerza Kočevje

Poslanstvo Ljudske univerze Kočevje je izobraževanje odraslih, kar nas spodbuja k povezovanju z lokalno skupnostjo, poslovnimi partnerji, slovenskimi javnimi ustanovami in k vključevanju v mednarodne projekte. Spodbujamo razvoj človeških virov in z našo kakovostno ponudbo pomembno prispevamo k dvigu izobrazbene strukture prebivalstva. Pokrivamo področje od Velikih Lašč do Osilnice, stremimo k razvijanju celovite ponudbe formalnih in neformalnih oblik izobraževanja za vse generacije. Ponudbo naših programov širimo na področja, ki so najbolj perspektivna in dajejo našemu okolju možnost zaposlovanja. 

Trudimo se udejanjati koncept vseživljenjskega učenja, kar uresničujemo tudi z vključitvijo v projekt CVŽU Dolenjska.

Kontaktna oseba: Milena Petek

LokalPatriot

Zavod Lokal Patriot: klub, galerija, mladinski center, delavnica, multimedijski center in festival - gibanje ustvarjalcev različnih generacij ter blagovna znamka dobrih vsebin v regiji. Vrata odpira vsem dobrim idejam.

V projekt CVŽU smo se vključili z željo, da ponudimo dobre rešitve na področju IT. Sodelavci znotraj multimedijskega centra so za projekt CVŽU razvili kvalitetno rešitev na področju spletnih portalov.
Kontaktna oseba: Andrej Krštinc, Tel.: 07/ 33 71 791

Partnerska mreža, ki omogoča delovanje projekta:

 • Kulturno kongresni center Dolenjske Toplice
 • Ljudska knjižnica Metlika
 • Knjižnica Ribnica - Miklova hiša
 • Knjižnica Loški Potok
 • Krajevna knjižnica Šentrupert
 • Knjižnica Pavla Golie Trebnje
 • Krajevna knjižnica Mirna
 • Krajevna knjižnica Mokronog
 • Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej
 • Kulturni center Semič
 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
 • Kulturni dom Šentlovrenc
 • Društvo upokojencev Škocjan
 • Društvo upokojencev Straža
 • Društvo upokojencev Šentjernej
 • Društvo upokojencev Dolenjske Toplice
 • Osnovna šola Metlika
 • Osnovna šola Dolenjske Toplice
 • Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj, Sodražica
 • Osnovna šola Adlešiči
 • Osnovna šola Fara
 • Osnovna šola Kočevska Reka
 • Metelkov dom Škocjan
 • Terme Šmarješke Toplice
 • Dom starejših občanov Novo mesto
 • Dom starejših občanov Trebnje
 • Občina Straža
 • Občina Šentjernej
 • Občina Dolenjske Toplice
 • Občina Novo mesto
 • Občina Škocjan
 • Občina Žužemberk
 • TIC Dolenjske Toplice
 • TIC Novo mesto
 • TIC Škocjan
 • TIC Šmarješke Toplice
 • Zapori Novo mesto
 • Šent Novo mesto
 • Zdravstveni dom Novo mesto

Partnerji v projektu Center vseživljenjskega učenja Dolenjska v projektnem obdobju 2005-2007

Povezave z ostalimi CVŽU-ji

"Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja."