Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Samoevalvacijsko poročilo 2009 - povzetek

Povzetek prednosti, pomanjkljivosti, nevarnosti, priložnosti

 

V Svetovalnem središču Novo mesto imamo vsako leto večje število storitev.

Veliko število storitev dokazuje, da je dejavnost svetovalnega središča dobro umeščena v lokalno okolje. S podatki smo zadovoljni, saj imamo poleg individualnih storitev tudi 239 skupinskih storitev, ki niso zajete v samoevalvaciji. Rezultat visokega števila storitev je dobro sodelovanje z nekaterimi partnerskimi organizacijami, dobre promocije in animacije lokalnega okolja.

Usmerjamo se na ranljive ciljne skupine, in sicer imamo Mobilno svetovalno službo za Rome, za brezposelne osebe deluje zaposlitveni kotiček v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, izvajamo svetovanje na delovnem mestu za zaposlene osebe in

delujemo z mobilno svetovalno točko v Zaporu, Centru biotehnike in turizma in Šent-u. Podatki kažejo, da prevladujejo osebne in daljše storitve, kar kaže tudi na kakovostno in poglobljeno svetovanje z ranljivimi ciljnimi skupinami.

Na svetovanje prihajajo v večji meri ženske. Povečuje se svetovanje za pridobitev neformalnega izobraževanja. Trendi kažejo, da so pozitivi veliki premiki v svetovanju za neformalne oblike izobraževanja, kar kaže na naše dobro delo na področju promocije vseživljenjskega učenja. Večji bo poudarek tudi v prihodnosti na neformalnem izobraževanju (tuji jeziki, računalniška znanja), kompetencah, veščinah posameznika, na izkušenjskem učenju, inovacijah, razvoju in potrjevanju neformalnih znanj. Recesija in gospodarska kriza prinašata večjo brezposelnost in nujo, da se posamezniki izobražujejo. V prihodnosti pričakujemo, da bo še več oseb napotenih s strani Zavoda RS za zaposlovanje v zaposlitveni kotiček, ki že deluje v sklopu svetovalnega središča. Promocijo svetovalnega središča

moramo usmerjati na nižje izobražene zaposlene, ki so lahko v prihodnosti potencialne brezposelne osebe. Hiter tehnološki razvoj povzroča, da je izobraževanje nujna potreba današnjega časa in potrebno bo učenje za uporabo sodobne tehnologije. Poudarek na profesionalnem razvoju, načrtovanju kariere, stalnem osebnem razvoju posameznika, neprestanih in naglih sprememb na trgu dela, specializaciji posameznika kažejo razvoj svetovalne dejavnosti, novih svetovalnih pripomočkov, novih pristopov.

V družbi se povečujejo odvisnosti, omame in duševne bolezni. Problem današnjega

časa je tudi osamljenost posameznikov. Priložnost vidimo v povezovanju s partnerji na lokalni ravni na teh področjih. Potrebno bo socialno vključevanje teh skupin v izobraževalne programe. Poglobili bomo sodelovanje z nekaterimi organizacijami,kot sta Center za socialno delo in študentski servis.

Vsako leto izvajamo tudi večje število zastopanj strank, kar pripomore k večji promociji svetovalnega središča in smo podpora ranljivim ciljnim skupinam.

Sodobna tehnologija nam omogoča tudi nove priložnosti za nove promocijske aktivnosti. Zadovoljni smo tudi, da se povečuje število svetovanj za starejše odrasle.

Priložnost vidimo tudi v večji animaciji starejših oseb z nizko stopnjo izobrazbe, ki so manj motivirani za izobraževanje. Rezultati anketiranja kažejo na to, da so svetovanci v večini zadovoljni z opravljeno svetovano storitvijo. Ugotovili smo, da pomembno prispevamo k vključitvi odraslih v vseživljenjsko učenje, saj se je velika večina svetovancev vključila vsaj v eno izmed oblik formalnega ali neformalnega učenja.