Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Priznavanje neformalno pridobljenih znanj

Svetovalno središče Novo mesto

RIC Novo mesto pod okriljem  ACS –a deluje na razvoju vrednotenja in priznavanja neformalnega učenja.

Vrednotenje in priznavanje neformalnega učenja in izkušenj je namreč eden od ključnih ukrepov, ki podpirajo uresničevanje koncepta in strategije vseživljenjskega učenja. Omogoča vrednotenje in priznavanje učenja, ne glede na življenjsko obdobje in učno okolje. S tem omogoča večjo učinkovitost izobraževalnega sistema, posamezniku prihrani čas, potreben za pridobitev določene izobrazbe ali kvalifikacije, hkrati pa predstavlja motivacijski dejavnik za vključevanje v programe izobraževanja in učenja, saj zagotavlja, da so ti pripravljeni tako, da upoštevajo predhodne učne izkušnje učečega, predvsem pa omogoča pridobitev ekonomskega  in socialnega priznanja vlaganja v te načine učenja.

Da bi se neformalno pridobljeno znanje posameznika lahko vrednotilo je potrebno imeti ustrezna orodja. Tako so na ACS-u so izdelali  posebno orodje,  t.i. e-portfolio.  ki je bil  s strani svetovalnega središča na RIC-u Novo mesto testiran in glede na ugotovitve tudi smiselno dopolnjen. Posebna strokovna delovna skupina ( v kateri je bila tudi svetovalka RIC-a Novo mesto) pa je pripravila še orodje za merjenje kompetence učenje učenja ter osnutek orodja za merjenje kompetence načrtovanja kariere. Rezultat dela skupine je priročnik za svetovalce za vrednotenje in priznavanje kompetence učenje učenja.

S pomočjo izkušenj in mnenj svetovalk v svetovalnih središčih je na ACS-u nastal tudi  metodološki priročnik, kjer so zapisana vsa ključna teoretična izhodišča vrednotenja in priznavanja neformalnih znanj ter definirane vloge ključnih nosilcev vrednotenja in priznavanja (vloga svetovalca, informatorja in vodje).