Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Svetovanje na delovnem mestu

Svetovanje na delovnem mestu

Model svetovanja na delovnem mestu, 2009

Model validacije neformalno pridobljenih znanj v RIC-u Novo mesto, 2012

Aktivnost smo izvajali od 1.9.2008 do 31.8.2010. V tem času je bilo v aktivnost vključenih 333 udeležencev (od načrtovanih 120 udeležencev), kar pomeni, da smo plan presegli za 277,5%.

Z izvedbo aktivnosti smo zadovoljni, saj smo:

  • povečali informiranost občanov o delovanju Svetovalnega središča Novo mesto,
  • dostopnost svetovanja predvsem manj izobraženih zaposlenih, hkrati pa povečali tudi njihovo vključenost,
  • okrepili sodelovanje z različnimi organizacijami v JV regiji, kot so Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Zavod RS za zaposlovanje, Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine ter posameznimi podjetji (Adria Mobil d. o. o., Pošta Slovenije d. o. o., Revoz d. d., Kovinotehna MKI d. o. o., Dana d. d., REM Trebnje d. o. o., Tilia d. d.).
  • okrepili sodelovanje s kadrovskimi delavci v podjetjih in tako vzpostavili pomembne povezave, ki so podlaga za nadaljnje sodelovanje, saj so kadrovniki tisti, ki lahko informirajo zaposlene o možnostih vseživljenjskega učenja v lokalnem okolju, tako preko glasil kot osebno,
  • pridobili dodatno strokovno znanje in izkušnje za izvajanje svetovanja na delovnem mestu z vključitvijo v mednarodni projekt Leonardo da Vinci - prenos inovacij, 2007-2009: "Guidance Merger 2 - Guidance in the workplace - Svetovanje na delovnem mestu, ki ga je v Sloveniji vodil Andragoški center Slovenije (v sklopu projekta smo pilotno izvedli svetovanje na delovnem mestu v podjetju Kovinotehna MKI d. o. o.),
  • dobili pozitivno povratno informacijo vključenih v projekt, saj so sodelovanje dobro ocenili tako anketirani v MKI d.o.o. kot na Tilii d.d.,
  • preko glasil in spletnih strani podjetij o storitvah Svetovalnega središča in projekta CVŽU Dolenjska informirali zaposlene (glasilo Uspeh Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, interna glasila podjetij Adria Mobil d. o. o., Dana d. d., Kovinotehna MKI d. o. o., Sun Roller Adriatica d. o. o., na intranetu podjetja Tilia d. d.).
  • predstavili aktivnost v časopisu Info ISIO 2010, v katerem smo napisali članek Možnosti izobraževanja za zaposlene in izkušnje iz projekta Svetovanje na delovnem mestu. Časopis je dosegljiv na povezavi.

Svetovanje na delovnem mestu daje pozitivne rezultate in učinke pri vseh vključenih, delodajalcih, zaposlenih in svetovalkah. Z veseljem ugotavljamo, da pristop prispeva tudi k nadaljnjemu sodelovanju, ohranjanju stikov in organiziranju različnih izobraževanj.
Aktivnost bomo v prihodnje izvajali v sklopu redne dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto.

Informiranje in svetovanje o izobraževanju odraslih ter svetovanje in mentorstvo v procesu validacije in priznavanja predhodno pridobljenih znanj in spretnosti v manjših in srednje velikih podjetjih JV regije.
Validacija neformalno pridobljenih znanj (svetovanje na delovnem mestu) je pomembna, saj se odrasli ne vključujejo le v formalne izobraževalne programe za pridobitev izobrazbe (pridobivanje spričeval), temveč veliko najraznovrstnejšega in dragocenega znanja pridobijo po neformalni poti - ljubiteljsko (s samoizobraževanjem) ali v okviru delovnih izkušenj.

Prednosti in priložnosti svetovanja za zaposlenega

Prednosti in priložnosti svetovanja za delodajalca