Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Partnerji v projektu Center vseživljenjskega učenja Dolenjska v projektnem obdobju 2005-2007

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Izobraževanje odraslih, kot večji del dejavnosti ZIK-a, se izvaja na področju cele Bele krajine in širšem prostoru. Velik poudarek daje pridobivanju in razvoju novih izobraževalnih programov, odzivnosti na izobraževalne potrebe v okolju in svetovanju odrasli populaciji. Zaposluje predvsem visoko izobraženi kader, ki se nenehno dodatno strokovno izpopolnjuje in izobražuje. Zaposleni in več kot 60 honorarnih sodelavcev imajo potrebna znanja, sposobnosti, voljo in izkušnje za doseganje zastavljenih ciljev.
V projekt CVŽU se je Zavod vključil, da bi omogočil širitev dejavnosti Središča za samostojno učenje.
Kontaktna oseba: Mojca Starašinič, Tel.: 07/ 30 61 380

Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo mesto

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), Območna služba Novo mesto (OS), Direktor OS Franc Smerdu, št. zaposlenih 30 (ZRSZ 850). Kontakt: Stanislav Žagar, Pomočnik direktorja, tel. 07 39 35 804, fax. 07 39 35 803, Stanislav.Zagar@ess.gov.si, splet: http://www.ess.gov.si/.

Organiziranost Zavoda RS za zaposlovanje

Zavod je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. Ustanovljen je bil na podlagi 61. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, s sedežem v Ljubljani, Rožna dolina, cesta IX / 6. Zavod deluje organizacijsko oziroma funkcionalno na sedežu Zavoda z vodstvom in Centralno službo, ter v Območnih službah z Uradi za delo, ki so locirani v vseh Upravnih enotah, s čimer je teritorialno pokrita celotna mreža za njegovo dejavnost. Uporabniki storitev Zavoda so brezposelne osebe, delodajalci, štipendisti, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost.

Centralna služba in vodstvo

Centralna služba in vodstvo Zavoda razvija strokovne doktrine dela, predpisuje in vrednoti vse pripomočke za delo Zavoda, koordinira poslovne funkcije ter zagotavlja njihovo neposredno ter enotno uporabo za celotno državo.

Območne službe z uradi za delo

Območne službe z uradi za delo na svojem območju strokovno in organizacijsko vodijo in izvajajo osnovne poslovne funkcije Zavoda: zaposlovanje, poklicne orientacije, programov zaposlovanja, izvajanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, republiških štipendij. Poleg tega opravljajo dejavnost analitike, odnosov z javnostmi, vezanih na lokalno oziroma regionalno raven, ter nekaterih drugih dejavnosti, potrebnih za delovanje. Območna služba razvija in sodeluje pri razvoju politike in programov zaposlovanja z drugimi partnerji na svojem območju za skupno realizacijo ciljev. Kontaktna oseba: Vlasta Tomazin, telefon 3935 812

Ljudska univerza Kočevje

Od temeljnega cilja, omogočati odraslim prebivalcem izobraževanje s ponujenimi programi, je Ljudska univerza Kočevje prerasla v andragoško središče z opredeljenim poslanstvom: ustvariti vzpodbudno okolje za izobraževanje in udejanjenje vseživljenjskega učenja občanov v različnih pogojih in situacijah v vseh življensjkih obdobjih ter z informacijami, nasveti, učnimi metodami in tehnikami omogočati nenehen razvoj in napredek posameznika. Svoje poslanstvo lahko Ljudska univerza Kočevje uresničuje tudi znotraj partnerstva v CVŽU Dolenjska, ki je omogočilo enkrat tednsko odprtje svetovalnega središča, dodatno opremljenost z gradivi v Središču za samostojno učneje ter skupno promocijo, ki uresničuje razvojne usmeritve in cilje, ki so v nacionalnem in lokalnem interesu.
Kontaktna oseba: Lili Štefanič, Tel.: 01/ 89 38 274

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je osrednja območna knjižnica, ki s svojim bogatim izborom gradiva širi bralno kulturo pri vseh generacijah bralcev, nudi strokovno, poklicno in splošno znanje, omogoča dostop do sodobne tehnologije in približuje poti do funkcionalne pismenosti, pomaga oblikovati domišljijski svet ter vzpodbuja osebno rast, skrbi za ohranjanje kulturne dediščine ter spoštljiv odnos do nje prenaša na vse generacije, razvija posluh za uporabnike s posebnimi potrebami. Je sodobno informacijsko ter socialno središče, ki nudi podporo in spodbuja vseživljenjsko učenje.
Kontaktna oseba: Mateja Bahč, Tel.: 07/ 39 34 684

Ljudska knjižnica Metlika

Ljudska knjižnica Metlika svojo dejavnost razvija kot partnerica pri projektu CVŽU Dolenjska. Ob podpori sodobne IKT opreme in z uvedbo e-knjižnice je omogočeno delovanje točke za samostojno učenje, kjer je na razpolago računalnik z multimedijskimi pripomočki in e-gradivi. Vsak 1. in 3. torek v mesecu deluje v okviru Svetovalnega središča Novo mesto svetovalni kotiček, ki s pomočjo svetovalne delavke nudi pomoč pri iskanju zaposlitve, svetovanje in informiranje o izobraževalnih programih in strokovnem izobraževanju, poklicih, vpisnih pogojih, trajanju programov, štipendijah ter o statusnih vprašanjih. Svetovalna služba pomaga pri učenju individualno ali na brezplačnih delavnicah.
V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Novo mesto je odprt tudi zaposlitveni kotiček, kjer posamezniki dobijo informacije o aktualnih prostih mestih, pomoč pri pisanju prošenj, pripravi na razgovor z delodajalcem in druge koristne informacije glede iskanja zaposlitve.
Kontaktna oseba: Anica Kopinič, Tel.: 07/ 36 91 520, 36 91 522

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Knjižnica Pavla Golie Trebnje je osrednja knjižnica s tremi enotami na področju občin Trebnje, Šentrupert in Mokronog - Trebelno z okoli 19.000 prebivalci. Povezuje generacije za branje, informacije, izkušnje, kulturo, znanje, zabavo, druženje in za ustvarjanje. Skrbijo za izposojo in prebiranje knjižničnega gradiva. Priskrbijo pa tudi gradivo iz drugih knjižnic z medknjižnično izposojo. Uporabnikom svetujejo in jih izobražujejo. Pripravljajo večere v knjižnici, razstave, predavanja, predstavitve knjižnega in neknjižnega gradiva, ure pravljic, delavnice in bibliopedagoške ure za otroke in mladino. Imajo e-točko, dostop do interneta in s tem raznih mednarodnih baz podatkov iz devetih računalnikov.
Kontaktna oseba: Simona Lužar, Tel.: 07/ 34 82 114

Društvo novomeških študentov

Društvo novomeških študentov je samostojna, nepridobitna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese novomeških študentov, se zavzema za izboljšanje kakovosti študentskega življenja. Deluje na področju kulture, vzgoje, izobraževanja, sociale, zdravstva, športa, turizma in kmetijstva. Društvo z delovanjem na lokalni ravni sooblikuje aktualno družbeno in kulturno politiko. Svoje poslanstvo opravlja v partnerstvu z javnim in gospodarskim sektorjem ter z nevladnimi organizacijami.
Kontaktna oseba: Luka Blažič, Tel.: 07/ 33 74 374

LokalPatriot - MCD

Zavod Lokal Patriot: klub, galerija, mladinski center, delavnica, multimedijski center in festival - gibanje ustvarjalcev različnih generacij ter blagovna znamka dobrih vsebin v regiji. Vrata odpira vsem dobrim idejam.
V projekt CVŽU smo se vključili z željo, da ponudimo dobre rešitve na področju IT. Sodelavci znotraj multimedijskega centra so za projekt CVŽU razvili kvalitetno rešitev na področju spletnih portalov.
Kontaktna oseba: Marko Kralj, Tel.: 07/ 33 71 791

Knjižnica Ribnica - Miklova hiša

Miklova hiša združuje pet različnih dejavnosti: knjižnico, muzej, galerijo, muzejsko trgovino in turistično-informacijski center.
Z vsemi temi dejavnostmi omogoča uporabniku vse vrste učenja in pridobivanja informacij na vseh področjih, ki jih Miklova hiša pokriva.
Kontaktna oseba: Anica Mohar, Tel.: 01/ 83 50 372

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Dejavnost Razvojnega centra Novo mesto je usmerjena k pospeševanju razvoja malih in srednje velikih podjetij in podjetnikov. Vizija podjetja je postati središče, kjer dobi podjetnik vse storitve za začetek poslovanja, delujoča podjetja pa storitve, ki jih potrebujejo pri poslovanju in rasti. Na področju regionalnega razvoja Razvojni center Novo mesto kot regionalna razvojna agencija deluje kot stičišče različnih informacij, idej, programov, pobud in mesto, kjer se rojevajo razvojna partnerstva in zavezništva (info-točka in povezovalec). Pripravlja regijske razvojne programe, ki kandidirajo za državna in evropska razvojna sredstva in jih izvaja.
Aktualni podatki: Razvojni center Novo mesto z dejavnostjo pospeševanja podjetništva pokriva področje Dolenjske in Bele krajine, kot regionalna razvojna agencija pa območje regije JV Slovenija.
Kontaktna oseba: Maja Smerdu Tel.: 07/ 33 72 980