Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Ključne ugotovitve samoevalvacijskega poročila 2011

V Svetovalnem središču Novo mesto menimo, da dosegamo standard kakovosti: »Svetovalno središče si prizadeva za povečevanje dostopnosti svetovalnih storitev za odrasle v zvezi z izobraževanjem in učenjem ter se odziva na lokalne, regionalne in nacionalne potrebe.«, saj Svetovalno središče izpelje vsako leto veliko več kot tri dejavnosti informiranja in svetovanja zunaj sedeža svetovalnih središč in dislokacij ter več kot eno promocijsko dejavnost, ki je posebej usmerjena v pridobivanje svetovancev.

Ocenjujemo, da je SS NM v letu 2011 izvedlo preko 120 aktivnosti informiranja in svetovanja izven sedeža in dislokacij Svetovalnega središča Novo mesto.

Ocenjujemo, da je SS NM v letu 2011 izvedlo poleg številčnih objav v medijih (83 objav) in promoviranja dejavnosti na načine predstavljene v prikazu podatkov, pet večjih promocijskih dogodkov, ki so posebej vezani na pridobivanje svetovancev.

Dosegamo tudi standard kakovosti: »Da bi zagotovili čim večjo dostopnost storitev svetovalnega središča vsem odraslim, svetovalno središče načrtno informira potencialne ciljne skupine in promovira svojo dejavnost v celotni regiji«, saj Svetovalno središče Novo mesto izpeljuje informiranje potencialnih ciljnih skupin in promocijo dejavnosti načrtno in na različne načine v celotni regiji preko 7 dislokacij. Dislokacije delujejo dobro. Velik je tudi pomen mobilne dislokacije, saj preko nje omogočamo odzivnost na potrebe lokalnega okolja. Bistvena težava, ki ovira, da bi z mobilno dislokacijo pokrivali bolj oddaljene kraje, so sredstva za potne stroške ter čas za pripravo in pot na drugo lokacijo. Objave v medijih in druge promocijske aktivnosti so zajete regijsko.

Kljub doseganju standardov kakovosti na obravnavanih področjih želimo našo dejavnost še izboljšati in zato iščemo načine in aktivnosti, ki bi pripomogle k še bolj učinkovitejšemu načrtnemu informiranju potencialnih ciljnih skupin ter promociji naše dejavnosti, še posebno za posebne ciljne skupine (nižje izobraženi, moški - za katere smo v poročilu spremljanja ugotovili, da so premalo zastopane stranke v Svetovalnem središču) obenem pa višali dostopnost vsem občanom v regiji ter prepoznavnost središča v lokalnem okolju.

Že pred izpeljavo zgledovalnega obiska smo načrtovali določene aktivnosti, ki bi pripomogle k vpeljevanju izboljšav na tem področju, in bi jih veljalo vključiti v akcijski načrt za leto 2012, in sicer:
- povečati skrbnost pri načrtovanju informiranja in promocije naše dejavnosti ter dosledno spremljati realizacijo načrta
- vpeljati nov regionalni promocijski dogodek »festival učenja« (teden promocijskih dogodkov, ki bi ga pripravili skupaj s partnerji SS NM, namen je promocija vseživljenjskega učenja in ISIO ter povezati ponudnike vseživljenjskega učenja v regiji)
- vzpostaviti facebook Svetovalnega središča Novo mesto
- prenoviti spletno stran Svetovalnega središča Novo mesto
- promovirati dejavnost v društvih, ki imajo moško populacijo
- izvesti predstavitve Svetovalnega središča Novo mesto Centru za socialno delo in poglabljati sodelovanje z Rdečim križem - zaradi pridobivanja nižje izobraženih v naši dejavnosti in pomoči socialno ogroženim
- urediti bogato gradivo za izvajanje delavnic in predstavitev - po tematikah in kolikor se da tudi po ciljnih skupinah
- tedensko (v popoldanskem času) izvajati delavnice za občane po tematskih sklopih: Naučimo se učiti, Veščine iskanja zaposlitve in Načrtovanje kariere.
- še naprej se odzivati na potrebe lokalnega okolja in se udeleževati lokalnih promocijskih dogodkov ...

Na zgledovalnem obisku smo nekaj učinkovitih prijemov, ki bi jih veljalo bodisi poglabljati v naši dejavnosti ali pa jih na novo vpeljati v našo dejavnost v prihodnje, in sicer:
- vpeljati nove učinkovite načine promocije: npr.: flipbook, bolj atraktivna zloženka dejavnosti (za vsako dislokacijo posebej), oglaševati preko najema oglasnega prostora v ulici - na fasadi stavbe, LCD zaslonov v knjižnicah ...,
- še bolj poglabljati sodelovanje s partnerji Svetovalnega središča Novo mesto,
- še bolj prilagajati promocijski material določeni ciljni skupini.

Na zgledovanem obisku smo spoznali tudi, da si delo zaposleni v Svetovalnem središču Maribor med seboj po področjih delijo. Tudi mi želimo vpeljati delitev dela v naše delo, saj menimo, da bi bile naloge opravljene učinkovitejše.

Vse izboljšave in dodatne aktivnosti pa bomo načrtovali na osnovi razpoložljivih sredstev. V projektu CVŽU Dolenjska, v okviru katerega SS Novo mesto deluje, se namreč sredstva od proračunskega leta 2012 dalje zmanjšujejo, tako da bomo nove aktivnosti vpeljevali glede na razpoložljiva sredstva. Ne glede na to pa bomo na osnovi opravljene analize ohranili učinkovite aktivnosti in nadomestili manj uspešne načine dela z novimi.