Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Vrednote

V mreži štirinajstih svetovalnih središč sledimo sedmim skupnim vrednotam našega dela:

dostopnost
Svetovalna središča zagotavljamo odraslim prebivalcem Slovenije dostopnost svetovanja pri odločanju za izobraževanje ali med njim. Naše storitve so brezplačne. Dostopnost zagotavljamo tako, da nudimo svetovalne storitve na različnih lokacijah v regijah, v katerih delujemo, časovno svoje delo organiziramo tako, da so storitve dostopne čim večjemu delu prebivalstva. Svoje storitve nudimo na načine, ki so prilagojeni posameznim skupinam prebivalcev (zaposlenim, brezposelnim, mladim, starejšim, ljudem z različnimi ovirami in drugim). Informiranje in svetovanje izvajamo osebno, po telefonu, pisno in po elektronski pošti. Zavedamo se, da je dostopnost naših storitev močno odvisna tudi od informiranosti prebivalstva, zato smo z raznovrstnimi informacijami o tem kaj delamo in nudimo nenehno prisotni v okolju.

zaupnost
Zaupnost v naših svetovalnih središčih pomeni temeljni odnos dela med svetovalcem in svetovancem. To pomeni, da nam lahko svetovanci brez strahu razkrijejo svoje pomisleke, želje, strahove v zvezi z njihovo izobraževalno potjo. S svojim poslanstvom smo zavezani k zaupnosti pri vseh stikih s svetovanci. Zagotavljamo varstvo vseh osebnih podatkov, ki jih pridobimo od svetovancev.

spoštljivost
Vsem svetovalnim središčem ISIO, ki delujemo v Sloveniji, pomeni spoštljivost do svetovancev sprejemanje drugačnosti, individualnosti in posebnosti različnih svetovancev/svetovank. Spoštljivost do svetovancev izražamo s sprejemanjem in vživljanjem v njihove probleme, okoliščine in občutja, ustvarjamo pogoje za medsebojno zaupanje. Odgovore in informacije posredujemo svetovancem na način, ki jim je najbližji glede na znanje, jezikovno zahtevnost in sposobnost razumevanja. Pogovor s stranko je zaupen, prav tako ravnanje z vsemi podatki, ki smo si jih pridobili v informativno-svetovalnem procesu. Spoštujemo odločitve svetovanca o nadaljnjem izobraževanju in/ali učenju, pri čemer pa v postopku svetovanja naredimo vse, da mu pomagamo do zanj najboljše odločitve.

usmerjenost k stranki
V svetovalnih središčih smo usmerjeni k posamezniku in njegovemu problemu. Svetovanec je središče svetovalnega procesa, v katerem ga osveščamo in usposabljamo, da lahko s pomočjo različnih informacij odgovorno in samostojno sprejema odločitve o svojem nadaljnjem izobraževanju in v skladu z njimi tudi deluje.

objektivnost
V svetovalnih središčih ISIO pri svojem delu zagotavljamo objektivnost. Ta se odraža kot zaveza svetovalca, da pri svetovanju svetovancu vselej nudi čim bolj celovito in za svetovanca primerno informacijo ali nasvet ne glede na morebiten drugačen osebni ali poslovni interes svetovalca. Svetovancem predstavljamo realne možnosti izobraževanja in učenja, izogibamo se nepreverjenim in osebnim interpretacijam.

strokovnost
Svetovalna središča za izobraževanje odraslih pojmujemo svojo strokovnost kot dobro poznavanje potreb različnih skupin svetovancev, svetovalnega procesa, načinov in metod svetovanja, različnih pristopov k posameznikom, sposobnost iskanja učinkovitih rešitev, seveda pa tudi kot dobro poznavanje izobraževanja odraslih. Redno samovrednotenje lastnega dela nam je podlaga za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje. Strokovnost krepimo s stalnim izpopolnjevanjem, sprotnim pridobivanjem novih informacij ter vlaganjem v osebno rast.

kakovost
V svetovalnih središčih nenehno skrbimo za kakovost svojega dela. Zato na načrten in metodološko podprt način spremljamo, analiziramo in vrednotimo naše delo. Na podlagi ugotovitev nenehno iščemo izboljšave in jih tudi vpeljujemo v svoje delo.