Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Svetovanje za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Možnosti učenja v regiji

Nacionalna poklicna kvalifikacija je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.
Poklicna kvalifikacija, ki je priznana kot nacionalna poklicna kvalifikacija, je priznana na trgu dela na državni ravni.
Toda pozor: pridobitev poklicne kvalifikacije pomeni, da je posameznik pridobil potrdilo o njegovi poklicni usposobljenosti, ne pa njegovi poklicni izobrazbi.
Za pridobitev poklicne izobrazbe mora namreč posameznik izkazati še znanja splošno izobraževalnih vsebin posameznih izobraževalnih predmetov.

Način pridobitve poklicne kvalifikacije

  • Z doseženo poklicno oziroma strokovno izobrazbo - posameznik, ki uspešno zaključi izobraževalni program srednjega in strokovnega izobraževanja, si hkrati pridobi tudi poklicno kvalifikacijo za opravljanje poklica.
  • Po delih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe- posameznik si lahko pridobi poklicno kvalifikacijo z opravljanjem posameznega dela/modula izobraževalnega programa; v poštev pridejo predvsem moduli s praktičnimi vsebinami.
  • Po programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja - to so npr. programi specializacije.
  • S preverjanjem in potrjevanjem poklicnih kvalifikacij.

Proces ugotavljanja in potrjevanja znanja

V procesu ugotavljanja in potrjevanja znanja gre za priznavanje znanja, spretnosti, usposobljenosti, ki si jih posameznik pridobi po neformalni poti (npr. z delovnimi izkušnjami, s samostojnim učenjem, v okviru druženja v manjših ali večjih skupinah, s prijatelji ali ukvarjanjem s hobiji). To pomeni, da ni važno, kje si je posameznik pridobil znanje, pač pa mora pokazati, kaj zna s tem znanjem početi.
Posameznik lahko svojo usposobljenost in znanja dokazuje s potrdili, praktičnimi izdelki ali pa v procesu preverjanja.

Svetovanje pri pridobivanju NPK

Svetovanje je v procesu ugotavljanja in potrjevanja znanja za poklicno kvalifikacijo zelo pomembno, saj v nekem smislu nadomešča izobraževalni proces. Svetovalec je za to posebej usposobljen in nastopa v vlogi mentorja, ki kandidatu pomaga pri iskanju dokazil in določanju njihove ustreznosti ter pripravi portfolijo oziroma osebno/zbirno mapo, ki jo potem kandidat skupaj s prijavo za potrjevanje NPK odda izbranim potrjevalcem posamezne NPK.
Svetovalec opravi s posameznikom uvodni razgovor, na katerem mu razširi omejene predstave, ki jih pogosto ima o sebi, ter mu dopove, da je učenje dejavno in da ni naključje, da so se v preteklosti nekaj naučili. V uvodnem razgovoru svetovalec in kandidat razrešita morebitne ovire za nadaljnji postopek. Svetovalec ves čas spodbuja in usmerja, nikakor pa ne ukazuje.
Po uvodnem razgovoru sledijo nadaljnja srečanja s kandidatom, dokler proces potrjevanja NPK ne pripeljeta do prijave portfolija za potrjevanje NPK.

Portfolijo

Portfolijo je zbirna mapa posameznika, v kateri so zbrana dokazila o njegovih znanjih in usposobljenosti. Praktično predstavlja kandidata, njegove dosežke in usposobljenost. Vsebuje:

  • osebne podatke (življenjepis, formalna dokazila o izobraževanju ali usposabljanju in pregled delovnih zaposlitev);
  • podatki o udeležbi na usposabljanjih (potrdila, spričevala o udeležbi tečajev, seminarjev ...);
  • pregled delovnih izkušenj, ki se navezujejo na želeno poklicno kvalifikacijo;
  • dokazila o neformalno ali priložnostno pridobljenih znanjih in spretnostih, ki se navezujejo na želeno poklicno kvalifikacijo.

Izvajalci priprav na preverjanje in potrjevanje posameznih NPK v regiji:
Ljudska univerza Kočevje
Zavod za izobraževanje in kulturo, Črnomelj
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Center biotehnike in turizma
Več informacij: Center za poklicno izobraževanje RS