Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Seja strokovnih partnerjev Svetovalnega središča Novo mesto

  

Svetovalno središče Novo mesto je oktobra letos zabeležilo 10. obletnico delovanja, zato smo 29.11.2011 organizirali sejo partnerjev središča. Na seji smo predstavili portal za spletno učenje v evropskem projektu Et-struct (http://et-learntrain.eu/) in Svetovalno središče skozi 10 let delovanja. V 10 letih smo imeli več kot 14.000 svetovancev, več kot 24.000 svetovalnih storitev in več kot 540 skupinskih storitev.

 

V nadaljevanju seje smo skupaj s partnerji načrtovali skupni prihodni promocijski dogodek z delovnim naslovom »festival«, katerega cilj je informirati in seznanjati o možnostih vseživljenjskega učenja v regiji in pomoči pri izobraževanju ter povezati organizacije v regiji, ki delujejo na omenjenem področju. Od samega začetka delovanja v letu 2001 pa vse do danes, se je na središča obrnilo že več kot 14.000 odraslih ter imeli več kot 24.000 svetovalnih storitev. Število udeležencev in število storitev kaže na vse večjo prepoznavnost Svetovalnega središča v regiji. Več kot 60% strank pride osebno v središče, tretjina jih pokliče po telefonu, ostale strank pa v središče pošljejo elektronsko pošto ali pisno po navadni pošti. Večina odraslih se na središča obrne pred vključitvijo v izobraževanje - 48 odstotkov,  30 odstotkov med potekom izobraževanja ali učenja ter 22 odstotkov ob zaključku. Po vsebini prevladujejo vprašanja, povezana s formalnim izobraževanjem odraslih ter izobraževanjem in usposabljanjem, povezanim s potrebami dela, kar kaže tudi večji interes odraslih za vključitev v te programe izobraževanja v zadnjih letih. Pogosta so tudi vprašanja o neformalnih oblikah izobraževanja za osebnih razvoj, o opravljanju različnih izpitov, o financiranju izobraževanja, o možnostih zaposlitve, razvoja kariere idr.Več kot polovica strank je izvedelo za našo dejavnost preko partnerjev Svetovalnega središča (predvsem izobraževalne organizacije v regiji, knjižnice, Zavod za zaposlovanje), 10 % strank od prijateljev in znancev, več kot 20 % strank preko različnih medijev in z našimi promocijskimi dogodki.  V vseh teh letih se na središča obračajo odrasli predvsem z naslednjimi značilnostmi:-       več žensk - v zadnjih letih se delež le-teh giblje okrog 65 odstotkov,-       več odraslih srednje generacije – prevladujejo stranke v starosti od 31 do 40 let, sledijo stranke v starosti od 21 do 30 let,-       več odraslih s končano srednjo strokovno poklicno izobrazbo - 18 odstotkov in  s končano srednjo strokovno ali splošno izobrazbo – 25 odstotkov, sledijo odrasli s končano osnovno šolo – 18 odstotkov idr.