Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Kakovost

Samoevalvacija kakovosti

 

Presojanje in razvijanje kakovosti svetovalnih središč

Ker je eden od ciljev dejavnosti svetovalnih središč odraslim zagotavljati kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje, smo v letih 2007-2008 Andragoški center Slovenije in svetovalna središča razvili celovit model presojanja in razvijanja kakovosti v mreži vseh štirinajstih slovenskih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.

Model oziroma pristop temelji na treh temeljnih ciljih svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih:

 • na zagotavljanju dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še posebno ranljivim skupinam,
 • na zagotavljanju kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje,
 • na učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjskem učenju.

V modelu so opredeljena temeljna področja delovanja svetovalnega središča ter njim pripadajoči standardi kakovosti, kazalniki kakovosti in merila. Model sestavlja deset področij:

 1. potencialni svetovanci (ciljne skupine),
 2. osebje,
 3. viri, oprema, informacijske baze,
 4. svetovalni proces (temeljni proces),
 5. partnerstvo,
 6. informiranje in promocija,
 7. presojanje in razvijanje kakovosti,
 8. rezultati,
 9. učinki,
 10. vodenje, upravljanje in organiziranost.

Model predvideva povezano kombinacijo štirih pristopov za presojanje in razvijanje kakovosti, to so akreditacija, spremljanje, zunanja evalvacija in samoevalvacija.

Uvajanje modela je del projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013«, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

V letu 2009 ob uvajanju modela za presojanje in razvijanje kakovosti v praktično delovanje svetovalnih središč smo opredelili skupnih sedem vrednot, skupno poslanstvo in vizijo. Vsako svetovalno središče je opredelilo tudi listino kakovosti in izjavo o kakovosti.

Še zlasti nas zanimajo zadovoljstvo odraslih s storitvami svetovalnih središč, vpliv na večjo vključenost odraslih v izobraževanje in učenje ter vpliv na večjo učinkovitost in uspešnost odraslih pri izobraževanju in učenju idr.

Spremljanje dejavnosti poteka na podlagi skupnega načrta spremljanja za vsa središča, posredovan iz strani ACS. Vsako leto se na začetku leta za preteklo leto pripravi poročilo o spremljanju. Akcijski načrt za vpeljevanje izboljšav vsebuje tudi dejavnosti, ki jih narekujejo ugotovitve spremljanja.

Poročilo o spremljanju za leto 2010 - povzetek

Poročilo o spremljanju za leto 2011

Potek samoevalvacije in ključne ugotovitve predstavimo v samoevalvacijski poročilih. Samoevalvacija poteka v dveletnih cilkih.

Samoevalvacijsko poročilo 2009 - povzetek
Samoevalvacijsko poročilo 2011

Aktivnosti za razvoj kakovosti potekajo po letnih akcijskih načrtih, v katere vključimo tiste aktivnosti za izboljšavo dejavnosti, ki temeljijo na ugotovitvah v poročilu o spremljanju in samoevalvacijskem poročilu.

Akcijski načrt 2010. V sklopu akcijskega načrta 2010 je nastala tudi skrinjica zaupanja.
Akcijski načrt 2011
Akcijski načrt 2012

Zadovoljstvo udeležencev 2012

 

Zunanja evalvacija, 29.1.2013

V januarju 2013 smo gostili v naših prostorih ACS - strokovnega vodja dejavnosti ISIO. Evalvacijo je ACS opravil leta 2010, temeljila je na anketrianju strank našega središča, intervujev s partnerji središča ter s svetovalkami in vodjo našega središča. Dobili smo pozitivno povratno informacijo o delovanju središča na sedežu in dislokacijah ter o tem, da je naše središče prepoznavno v regiji. Pogovor je tekel tudi o smernicah dejavnosti po letu 2013 (na podlagi analiz ACS ter poročil o spremljanju vseh središč), ko se projekt CVŽU zaključi.

Letni delovni načrt SS NM 2013

Poročilo o realizaciji LDN SS NM 2012

Poročilo o spremljanju 2012 (Priloga)

Samoevalvacijski načrt (2013)

Akcijski načrt 2013

SVETOVALNO SREDIŠČE V LETU 2014